Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły kandydatów...
NABÓR 2021 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
Zarządzenie dyrektora nr 4 z dnia 25 ma...
środa, 25-03-2020 
X

Zarządzenie dyrektora nr 4 z dnia 25 marca 2020 r.

logo
ZARZĄDZENIE Nr 4/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
fotoPełny tekst zarządzenia dostępny w dokumencie PDF


Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:
§ 1
Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2
Ustala następujące zasady kształcenia na odległość:
1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanym z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty jest organizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Kształcenie na odległość obejmuje realizację podstawy programowej poprzez przekazywanie treści edukacyjnych, monitorowanie postępów uczniów, weryfikację wiedzy i umiejętności uczniów.
3. Nauczyciele dokonują weryfikacji stosowanych programów nauczania pod kątem wybranej metody kształcenia na odległość. W razie potrzeby modyfikacji programu nauczania informują o tym dyrektora Szkoły.
4. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z dotychczas obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
5. Przez realizację tygodniowego planu zajęć rozumie się zdalną formę nawiązania kontaktu z uczniami, przy czym, jeżeli jest to przekazanie materiałów edukacyjnych, nauczyciel ma obowiązek udostępnić je uczniom danego dnia do godziny 10.00.
6. Uczniowie mają obowiązek odebrać te materiały do godziny 12.00. Termin wykonania zadań i prac nauczyciel określa uczniom wraz z przesłanymi materiałami.
7. W przypadku trudności technicznych powyższe czynności powinny być wykonane niezwłocznie po wznowieniu możliwości łączności zdalnej.
8. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dostępu ucznia/rodzica do komputera i internetu ,na wniosek nauczyciela szkoła wysyła materiały pocztą.
9. Nauczyciele dokumentują realizację zajęć w dzienniku elektronicznym poprzez wpisanie tematu lekcji. Fakt odebrania przez ucznia materiałów/ wiadomości w dzienniku elektronicznym jest odnotowywany przez nauczyciela jako obecność na zajęciach . Nieodebranie materiałów jest uznawane za nieobecność ucznia na zajęciach.
10. Podstawową formą komunikacji między nauczycielem a uczniami/ rodzicami jest dziennik elektroniczny Vulcan.
11. Możliwe jest także wykorzystanie innej formy komunikacji elektronicznej, jednak po uprzednim ustaleniu przez nauczyciela możliwości sprzętowych i technicznych uczniów danej klasy/grupy, oraz ustaleniu godziny realizacji zajęć w danym dniu. Kompetencje w zakresie doboru alternatywnych narzędzi edukacyjnych ma nauczyciel.
12. Nauczyciel planuje realizację zajęć na dany tydzień uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów.
13. Planowanie tygodniowej pracy nauczycieli odbywa się poprzez uzupełnienie we wskazanym przez dyrektora terminie tabel online, które zostaną udostępnione nauczycielom na dysku Google Drive. Wpisy w tabelach uwzględniają treści zaplanowane przez nauczyciela do realizacji (zgodnie z wpisami w dzienniku) i obejmują sposoby monitorowania postępów w nauce i oceniania uczniów.

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot klasa Sposoby monitorowania Sposoby i formy oceniania


14. Nauczyciel ustala zakres treści nauczania do zrealizowania na dany tydzień dla każdej klasy/ grupy, uwzględniając możliwości techniczne oraz specyfikę przedmiotu.
15. Realizując zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel może uwzględnić łączenie przemienne z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
16. W czasie realizacji zajęć z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość nauczyciel może korzystać z dotychczasowego podręcznika, zeszytu ćwiczeń, innych dotychczas wykorzystywanych materiałów/ źródeł informacji. Nauczyciel informuje ucznia o innych dostępnych źródłach w postaci elektronicznej w zakresie nauczanego przedmiotu, w tym rekomendowanych przez MEN, z których uczniowie/ ich rodzice mogą korzystać.
17. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania wiadomości dokumentujących realizację nauczania na odległość w dzienniku elektronicznym i udostępnienia ich dyrektorowi szkoły na jego prośbę lub na prośbę innych upoważnionych organów. W przypadku innej formy komunikacji z uczniami nauczyciel ma obowiązek archiwizowania i dokumentowania materiałów edukacyjnych, które przekazuje uczniowi oraz które otrzymuje od uczniów, o ile jest taka możliwość.
18. Nauczyciel w ramach swojego przedmiotu monitoruje postępy uczniów; w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności. O ustalonych zasadach informuje uczniów i ich rodziców.
19. Informacje o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach przekazywane są uczniowi / jego rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
20. W sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba organizacji egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów, egzaminu poprawkowego lub gdy zaistnieje potrzeba ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia tej oceny, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, nauczycielem oraz uczniem lub jego rodzicami/prawnymi opiekunami ustali formę przeprowadzenia właściwego egzaminu lub ustalenia oceny zachowania, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, zasoby i możliwości techniczne zainteresowanych stron, umiejętności i możliwości zastosowania zdalnych rozwiązań.
21. W związku z zakazem organizowania spotkań masowych, zebrania z rodzicami do czasu odwołania zakazu nie będą się odbywały. W związku z powyższym konsultacje z nauczycielami lub wychowawcami odbywać się będą na bieżąco przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.
22. W przypadku uczniów klas czwartych propozycje ocen końcowych zostaną wpisane do dziennika elektronicznego do 9 kwietnia i jest to rozumiane jako realizacja obowiązku poinformowania rodzica/ucznia o proponowanej ocenie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.202 i obowiązuje do odwołania.


Dariusz Żywicki
dyrektor szkoły
tekst: Dariusz Żywicki dyrektor szkoły
opublikował: Administrator
Aktualności
« 1/986 »
1/17

30-04-2021

Pożegnanie maturzystów 2021

30 kwietnia 2021 roku w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów szkoły. W związku z obostrzeniami, związanymi z pandemią, uczniowie byli podzieleni na dwie grupy. O godzinie 9.00 świadectwa ukończenia szkoły odebrała klasa 4 Ts (technik pojazdów samochodowych), a o godzinie 10.00 klasa 4 Tm/Ti/E ( technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk). Uroczystość odbyła się w pełnym reżimie sanitarnym.
Dyrektor szkoły Dariusz Żywicki pożegnał obie klasy maturalne. Podkreślił w swym wystąpieniu fakt, że mimo pandemii jest to dla uczniów bardzo uroczysty dzień. Pogratulował wszystkim ukończenia szkoły, życzył... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

27-04-2021  

Chcesz zostać kierowcą mechanikiem? Wybierz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu.

Ósmoklasisto!! Wybierz szkołę kształcącą kierowców. Wybierz ZSP nr 1 w Łowiczu. Dlaczego warto? W Polsce brakuje kierowców ciężarówek, więc po szkole masz pewną pracę. Kierowca mechanik to zawód przyszłości.
Według ostrożnych szacunków w Polsce może brakować obecnie ... więcej»


logo wydarzenia

23-04-2021  

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu powstała nowa, profesjonalnie wyposażona pracownia zawodowa

Ósmoklasisto zapraszamy w mury ,,Mechanika’’. Po jej ukończeniu na pewno znajdziesz pracę, sprzyjają temu dane z rynku. Zawodami deficytowymi w powiecie łowickim są od wielu lat elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy. Szkoła inwestuje w zaplecze zawodowe, podnosi jakość i atrakcyjność ... więcej»


logo wydarzenia

19-04-2021  

Ósmoklasisto !! Chcesz mieć atrakcyjny zawód, zapoznaj się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu przy ul.Podrzecznej

Drodzy Uczniowie i Rodzice. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi profilami kształcenia w ZSP nr 1 w Łowiczu. Nasza oferta edukacyjna jest bardzo bogata, jesteśmy w stanie zapewnić naukę w wielu zawodach, które dają pracę i pozwalają spokojniej spojrzeć ... więcej»


logo wydarzenia

19-03-2021  

„Od stażysty do specjalisty”

W dniu 13.03.2021 r., w ramach projektu „Od stażysty do specjalisty” realizowanego w naszej szkole, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, rozpoczęto cykl szkoleń mających na celu ... więcej»


logo wydarzenia

08-02-2021  

Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Łowiczu z korzyścią dla uczniów i środowiska

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, mieszczącego się na ul. Podrzecznej 30, zakończyła się termomodernizacja budynku. Uczniowie ZSP nr 1 będą uczyć się w gruntownie wyremontowanej i zmodernizowanej szkole. Korzyści są wielorakie oszczędność energii, ... więcej»


logo wydarzenia

04-02-2021  

Projekty unijne sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający w stosunku do potencjalnego pracownika. Chociaż w Polsce stopa bezrobocia znacząco spadła, to w dalszym ciągu, aby znaleźć dobrą pracę, należy wykazać się posiadaniem wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Dlatego tak istotne jest podnoszenie ... więcej»


logo wydarzenia

19-01-2021  

Egzaminy zawodowe - sesja zimowa.

Od 11 stycznia 2021 roku rozpoczęły się egzaminy zawodowe - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Będą one trwały do 23 bm. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej i praktycznej. Dotyczy to uczniów branżowej szkoły zawodowej i uczniów techników. Aby uzyskać ... więcej»


logo wydarzenia

28-12-2020  

Zajęcia praktyczne

Rok 2020 zbliża się do końca. Nikogo nie trzeba przekonywać, że nie był to rok normalny. Dla szkół technicznych, gdzie uczy się praktycznego wykonywania zawodu, było to szczególne wyzwanie. Część nauki można było zrealizować zdalnie ale przyszli technicy mechanicy, mechatronicy, ... więcej»


logo wydarzenia

11-11-2020  

102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i święto ZSP nr 1 w cieniu epidemii.

W tym roku przypada 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Gdy w 1795 roku doszło do III rozbioru, Polska została wymazana z mapy świata. Dopiero 123 lata później, w listopadzie 1918 roku kraj odzyskał niepodległość. Spełnił się sen pokoleń ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualności 


Najnowsze wiadomości ze świata IT
29-06-2020
[Ważne] Zmiany w PCLab.pl
Drodzy Czytelnicy   Czytacie właśnie ostatni, opublikowany na łamach serwisu PCLab.pl, artykuł. Zmieniamy się, zgodnie ze strategią firmy stawiamy na jedną silną markę, integrując wszystkie nasze serwisy technologiczne.  Oznacza to, że tworzone przez nas w przyszłości testy i artykuły będą publikowane tylko w domenie Komputerswiat.pl. Na PCLab.pl nie pojawią się już nowe publikacje. 
26-06-2020
Genesis Xenon 800 - bardzo lekka myszka dla graczy
Marka Genesis rozszerzyła swoją ofertę produktową o myszkę Xenon 800. Nowego gryzonia cechuje bardzo niska waga, którą sprzęt zawdzięcza otworom w obudowie. Producent daje spore możliwości konfiguracji sprzętu, które powinni docenić potencjalni kupujący. Przy tym sama myszka nie jest przesadnie droga.
26-06-2020
Intel Core i5-L16G7 "Lakefield" w pierwszych testach. Wyniki nieco rozczarowują
W sieci pojawiły się testy przenośnego komputera Galaxy Book S, wyposażonego w procesor z rodziny Lakefield. Sprawdzono, jak chip Intel Core i5-L16G7 radzi sobie w zadaniach obciążających jeden i wiele wątków. W zależności od wybranego zadania chip sprawuje się albo słabo lub całkiem przyzwoicie. Zobaczmy, jak prezentuje się wydajność tego modelu.
25-06-2020
Raja Koduri pokazuje układy graficzne Arctic Sound
Raja Koduri pochwalił się postępami prac nad układami graficznymi bazującymi na architekturze Xe. Przedstawiciel Intela udostępnił na swoim twitterowym koncie zdjęcia z laboratorium w Folsam, w którym tworzone są nowe chipy. Dzięki temu możemy zobaczyć, z jak dużymi konstrukcjami mamy do czynienia i do jakiej rodziny najprawdopodobniej należą.
25-06-2020
Xbox Series S Lockhart odnaleziony w dokumentach Microsoft SDK
Doniesienia o Xbox Series S, czyli słabszej konsoli nowej generacji, krążą w sieci od dłuższego czasu, ale Microsoft nadal nie zaprezentował tego modelu, skupiając się na Xbox Series X. Część osób zaczęła powątpiewać, czy mniej wydajna konstrukcja w ogóle istnieje, ale najnowsze wpisy znalezione w dokumentacji Microsoft Game Development Kit powinny rozwiać wszelkie wątpliwości.
24-06-2020
Intel komentuje decyzję Apple o rezygnacji ze stosowania procesorów Core w komputerach Mac
W poniedziałek Apple oficjalnie ogłosiło, że rezygnuje z procesorów Intela i w swoich przyszłych komputerach będzie korzystać z własnych procesorów. Ta informacja raczej nikogo nie zaskoczyła, bo taka zapowiedź była oczekiwania. Do sprawy postanowił się jednak odnieść główny poszkodowany w wyniku tej decyzji, czyli Intel, który zapewnia, że nadal będzie wspierać Apple w „kilku obszarach działalności”.
24-06-2020
Acer Swift 15 z procesorem Intel Tiger Lake oficjalnie zaprezentowany
Acer zaprezentował swoją nową ofertę produktową, w której znalazło się kilka interesujących produktów. Jednym z nich jest nowy model notebooka Swift 15, przyciągający uwagę z powodu obecności na jego pokładzie nowych procesorów z rodziny Intel Tiger Lake. To jeden z pierwszych laptopów, w przypadku których potwierdzono stosowanie tych układów.
23-06-2020
Ampere prezentuje ofertę procesorów Altra
Ampere przedstawiło zestawienie swoich pierwszych procesorów z rodziny Altra. Zapowiedziane jeszcze w marcu tego roku układy bazujące na architekturze ARM oferują do 80 rdzeni, choć producent już zapowiedział, że do końca tego roku wprowadzi na rynek jeszcze bardziej rozbudowane układy. Sprawdźmy, czym charakteryzują się te chipy.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
 Brak zmian w planie lekcji.
Komunikaty: 12
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
• technik mechanik lotniczy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• monter mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)


Kontynuacja nauki po szkole branżowej I stopnia umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, uzyskanie dyplomu technika.
Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

07-05-2021
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
07-05-2021
Można już zamawiać elektrycznego Mercedesa EQA 4Matic
Od lutego 2021 r. kompaktowego, elektrycznego SUV-a marki Mercedes-EQ – model EQA – zamówiło już ponad 20 000 klientów. Teraz do oferty dołączają dwie wersje 4Matic z napędem na obie osie. »
07-05-2021
Volkswagen pokazuje szkic nowego Multivana
Ikona segmentu MPV: Volkswagen Samochody Dostawcze w połowie czerwca pokaże nową generację Multivana. Kluczowe elementy designu nowego Multivana nawiązują do jego poprzedników. »
07-05-2021
Porsche elektryfikuje swoich menedżerów
Kierownictwo Porsche daje dobry przykład: menedżerowie, którym przysługuje samochód służbowy, błyskawicznie - i świadomie - przesiadają się do w pełni elektrycznego Porsche Taycan lub hybrydowych modeli plug-in. »
05-05-2021
Puma ST w ekstremalnym teście zwrotności
Niezrównany w dostarczaniu frajdy z jazdy SUV Forda w ekstremalnym teście zwrotności: Puma ST sprawdza się w pojedynku "Dawid kontra Goliat". »
05-05-2021
Mercedes-Benz CLS po liftingu już w sprzedaży
W ofercie Mercedes-Benz debiutuje odnowiony CLS. W ramach modernizacji luksusowe, czterodrzwiowe coupé zyskało jeszcze bardziej dynamiczny design, nową kierownicę i dodatkowe kombinacje kolorystyczne. »
05-05-2021
Podwójny sukces Abartha
Design Abartha ujmuje ekspertów i wymagających Czytelników niemieckiego magazynu Auto Bild, czego dowodem jest kolejny triumf w konkursie "The Best Brands". »
05-05-2021
Pierwsze szczegóły wnętrza nowej Skody Fabia
Skoda ujawnia kolejne szczegóły nowej generacji modelu Fabia i po raz pierwszy pokazuje jego wnętrze w oficjalnym szkicu projektowym. »
04-05-2021
Kia ogłasza ceny EV6 i rozpoczyna przedsprzedaż
Kia rozpoczyna przedsprzedaż elektrycznego sportowego crossovera nowej generacji. Ceny EV6 zaczynają się od 179 900 zł za 170-konną wersję z napędem na tylne koła i z akumulatorem, który zapewnia zasięg do 400 km. »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Kalendarz
maj
128 dzień roku
sobota
tydzień: 18
2021
zostało: 237 dni
wsch: 03:38
zach: 19:02
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 47 dni do wakacji 
 249 dzień roku szkolnego
08
maj
Lizy, Stanisława
1848 - George Boole tworzy swoją algebrę, która w sto lat później odegra kolosalną rolę w konstrukcji komputera.
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS
Kanał RSS niedostępny...
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/