Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły kandydatów...
NABÓR 2020 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
Zarządzenie dyrektora nr 4 z dnia 25 ma...
środa, 25-03-2020 
X

Zarządzenie dyrektora nr 4 z dnia 25 marca 2020 r.

logo
ZARZĄDZENIE Nr 4/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
fotoPełny tekst zarządzenia dostępny w dokumencie PDF


Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:
§ 1
Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2
Ustala następujące zasady kształcenia na odległość:
1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanym z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty jest organizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Kształcenie na odległość obejmuje realizację podstawy programowej poprzez przekazywanie treści edukacyjnych, monitorowanie postępów uczniów, weryfikację wiedzy i umiejętności uczniów.
3. Nauczyciele dokonują weryfikacji stosowanych programów nauczania pod kątem wybranej metody kształcenia na odległość. W razie potrzeby modyfikacji programu nauczania informują o tym dyrektora Szkoły.
4. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z dotychczas obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
5. Przez realizację tygodniowego planu zajęć rozumie się zdalną formę nawiązania kontaktu z uczniami, przy czym, jeżeli jest to przekazanie materiałów edukacyjnych, nauczyciel ma obowiązek udostępnić je uczniom danego dnia do godziny 10.00.
6. Uczniowie mają obowiązek odebrać te materiały do godziny 12.00. Termin wykonania zadań i prac nauczyciel określa uczniom wraz z przesłanymi materiałami.
7. W przypadku trudności technicznych powyższe czynności powinny być wykonane niezwłocznie po wznowieniu możliwości łączności zdalnej.
8. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dostępu ucznia/rodzica do komputera i internetu ,na wniosek nauczyciela szkoła wysyła materiały pocztą.
9. Nauczyciele dokumentują realizację zajęć w dzienniku elektronicznym poprzez wpisanie tematu lekcji. Fakt odebrania przez ucznia materiałów/ wiadomości w dzienniku elektronicznym jest odnotowywany przez nauczyciela jako obecność na zajęciach . Nieodebranie materiałów jest uznawane za nieobecność ucznia na zajęciach.
10. Podstawową formą komunikacji między nauczycielem a uczniami/ rodzicami jest dziennik elektroniczny Vulcan.
11. Możliwe jest także wykorzystanie innej formy komunikacji elektronicznej, jednak po uprzednim ustaleniu przez nauczyciela możliwości sprzętowych i technicznych uczniów danej klasy/grupy, oraz ustaleniu godziny realizacji zajęć w danym dniu. Kompetencje w zakresie doboru alternatywnych narzędzi edukacyjnych ma nauczyciel.
12. Nauczyciel planuje realizację zajęć na dany tydzień uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów.
13. Planowanie tygodniowej pracy nauczycieli odbywa się poprzez uzupełnienie we wskazanym przez dyrektora terminie tabel online, które zostaną udostępnione nauczycielom na dysku Google Drive. Wpisy w tabelach uwzględniają treści zaplanowane przez nauczyciela do realizacji (zgodnie z wpisami w dzienniku) i obejmują sposoby monitorowania postępów w nauce i oceniania uczniów.

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot klasa Sposoby monitorowania Sposoby i formy oceniania


14. Nauczyciel ustala zakres treści nauczania do zrealizowania na dany tydzień dla każdej klasy/ grupy, uwzględniając możliwości techniczne oraz specyfikę przedmiotu.
15. Realizując zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel może uwzględnić łączenie przemienne z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
16. W czasie realizacji zajęć z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość nauczyciel może korzystać z dotychczasowego podręcznika, zeszytu ćwiczeń, innych dotychczas wykorzystywanych materiałów/ źródeł informacji. Nauczyciel informuje ucznia o innych dostępnych źródłach w postaci elektronicznej w zakresie nauczanego przedmiotu, w tym rekomendowanych przez MEN, z których uczniowie/ ich rodzice mogą korzystać.
17. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania wiadomości dokumentujących realizację nauczania na odległość w dzienniku elektronicznym i udostępnienia ich dyrektorowi szkoły na jego prośbę lub na prośbę innych upoważnionych organów. W przypadku innej formy komunikacji z uczniami nauczyciel ma obowiązek archiwizowania i dokumentowania materiałów edukacyjnych, które przekazuje uczniowi oraz które otrzymuje od uczniów, o ile jest taka możliwość.
18. Nauczyciel w ramach swojego przedmiotu monitoruje postępy uczniów; w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności. O ustalonych zasadach informuje uczniów i ich rodziców.
19. Informacje o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach przekazywane są uczniowi / jego rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
20. W sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba organizacji egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów, egzaminu poprawkowego lub gdy zaistnieje potrzeba ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia tej oceny, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, nauczycielem oraz uczniem lub jego rodzicami/prawnymi opiekunami ustali formę przeprowadzenia właściwego egzaminu lub ustalenia oceny zachowania, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, zasoby i możliwości techniczne zainteresowanych stron, umiejętności i możliwości zastosowania zdalnych rozwiązań.
21. W związku z zakazem organizowania spotkań masowych, zebrania z rodzicami do czasu odwołania zakazu nie będą się odbywały. W związku z powyższym konsultacje z nauczycielami lub wychowawcami odbywać się będą na bieżąco przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.
22. W przypadku uczniów klas czwartych propozycje ocen końcowych zostaną wpisane do dziennika elektronicznego do 9 kwietnia i jest to rozumiane jako realizacja obowiązku poinformowania rodzica/ucznia o proponowanej ocenie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.202 i obowiązuje do odwołania.


Dariusz Żywicki
dyrektor szkoły
tekst: Dariusz Żywicki dyrektor szkoły
opublikował: Administrator
Aktualności
« 1/977 »
1/4

11-11-2020

102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i święto ZSP nr 1 w cieniu epidemii.

W tym roku przypada 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Gdy w 1795 roku doszło do III rozbioru, Polska została wymazana z mapy świata. Dopiero 123 lata później, w listopadzie 1918 roku kraj odzyskał niepodległość. Spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennym trwaniu polskich rodzin.
Święto Niepodległości to bardzo ważny dzień w kalendarzu naszej szkoły. Zgodnie z wieloletnią tradycją, w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbywała się powiatowo-miejska... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

28-10-2020  

Nic nie stoi na przeszkodzie aby zdobywać nowe kwalifikacje.

We wrześniu i październiku uczniowie ZSP Nr 1 uczestniczyli w kursach podwyższających ich kwalifikacje, w ramach działań projektu „Kształcimy zawodowo” ” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego ... więcej»


logo wydarzenia

13-10-2020  

Warsztaty o zdrowym odżywianiu

Dnia 6 października 2020r. uczniowie klasy drugiej Technikum Informatycznego w ZSP nr 1 w Łowiczu uczestniczyli w warsztatach on-line w ramach projektu AnnualFoodAgenda.
Firma ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łowiczu wraz z Polską Akademią Nauk ... więcej»


logo wydarzenia

08-10-2020  

Stypendia Starosty za wysokie wyniki w nauce przyznane uczniom ZSP nr 1

W dniu 6 października w ZSP nr 1 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Powiatu Łowickiego za wysokie wyniki w nauce na rok szkolny 2020 2021. Wręczenia dokonali Starosta Łowicki Marcin Kosiorek, Wicestarosta Piotr Malczyk, Dyrektor Wydziału Kontroli i ... więcej»


logo wydarzenia

29-09-2020  

Projekt „Od stażysty do specjalisty”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów Technikum poprzez organizację zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży ... więcej»


logo wydarzenia

29-09-2020  

Biblioteka szkolna zaprasza - Moja pasja – moje hobby

28 września 2020 roku w bibliotece szkolnej w ZSP nr 1 została otwarta wystawa z cyklu ,,Moja pasja-moje hobby”. Autorem jest uczeń klasy 4 TI, Mateusz Gładki. Można zobaczyć stare pocztówki z Łowicza i okolic z lat 1900-1945. ... więcej»


logo wydarzenia

20-09-2020  

Kurs ”Operator/programista CNC”

Zakończył się kurs kwalifikacyjny - operator/programista CNC. Uczniowie klas technikum mechatronicznego od 1 września szkolili się w zakresie programowania obrabiarek CNC - obrabiarek sterowanych numerycznie. Uczestnicy odbyli szkolenie nieodpłatnie. Kurs realizowany był w ramach działań projektu „Kształcimy zawodowo” ” ... więcej»


logo wydarzenia

08-07-2020  

W ZSP nr 1 w Łowiczu zostanie otwarta jedyna w powiecie i okolicy branżowa szkoła II stopnia

Od września szkoła branżowa II stopnia w ZSP nr 1 będzie prowadziła nauczanie w zawodzie, który ma kwalifikację wspólną ze szkołą branżową I stopnia. Kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia, po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska ... więcej»


logo wydarzenia

11-05-2020  

ZSP nr 1 w Łowiczu otwiera nowy kierunek - technik mechanik lotniczy

Drodzy Uczniowie, absolwenci szkół podstawowych !!! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły, szczególnie polecamy Waszej uwadze nowy kierunek - technik mechanik lotniczy.
Technik mechanik lotniczy to specjalista, który zajmuje się naprawami statków powietrznych oraz ich zespołami. Jest ... więcej»


logo wydarzenia

30-04-2020  

Remont i modernizacja budynku ZSP nr 1 w Łowiczu. Szkoła przygotowuje się na przyjęcie nowych uczniów

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, mieszczący się na ul. Podrzecznej 30, to dawny klasztor dominikanów. Piętnastowieczny zespół klasztorny od XIX w. zmieniał swoje funkcje od świątyni, przez składy wojskowe, koszary aż po szkołę.
ZSP ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualności 


Najnowsze wiadomości ze świata IT
29-06-2020
[Ważne] Zmiany w PCLab.pl
Drodzy Czytelnicy   Czytacie właśnie ostatni, opublikowany na łamach serwisu PCLab.pl, artykuł. Zmieniamy się, zgodnie ze strategią firmy stawiamy na jedną silną markę, integrując wszystkie nasze serwisy technologiczne.  Oznacza to, że tworzone przez nas w przyszłości testy i artykuły będą publikowane tylko w domenie Komputerswiat.pl. Na PCLab.pl nie pojawią się już nowe publikacje. 
26-06-2020
Genesis Xenon 800 - bardzo lekka myszka dla graczy
Marka Genesis rozszerzyła swoją ofertę produktową o myszkę Xenon 800. Nowego gryzonia cechuje bardzo niska waga, którą sprzęt zawdzięcza otworom w obudowie. Producent daje spore możliwości konfiguracji sprzętu, które powinni docenić potencjalni kupujący. Przy tym sama myszka nie jest przesadnie droga.
26-06-2020
Intel Core i5-L16G7 "Lakefield" w pierwszych testach. Wyniki nieco rozczarowują
W sieci pojawiły się testy przenośnego komputera Galaxy Book S, wyposażonego w procesor z rodziny Lakefield. Sprawdzono, jak chip Intel Core i5-L16G7 radzi sobie w zadaniach obciążających jeden i wiele wątków. W zależności od wybranego zadania chip sprawuje się albo słabo lub całkiem przyzwoicie. Zobaczmy, jak prezentuje się wydajność tego modelu.
25-06-2020
Raja Koduri pokazuje układy graficzne Arctic Sound
Raja Koduri pochwalił się postępami prac nad układami graficznymi bazującymi na architekturze Xe. Przedstawiciel Intela udostępnił na swoim twitterowym koncie zdjęcia z laboratorium w Folsam, w którym tworzone są nowe chipy. Dzięki temu możemy zobaczyć, z jak dużymi konstrukcjami mamy do czynienia i do jakiej rodziny najprawdopodobniej należą.
25-06-2020
Xbox Series S Lockhart odnaleziony w dokumentach Microsoft SDK
Doniesienia o Xbox Series S, czyli słabszej konsoli nowej generacji, krążą w sieci od dłuższego czasu, ale Microsoft nadal nie zaprezentował tego modelu, skupiając się na Xbox Series X. Część osób zaczęła powątpiewać, czy mniej wydajna konstrukcja w ogóle istnieje, ale najnowsze wpisy znalezione w dokumentacji Microsoft Game Development Kit powinny rozwiać wszelkie wątpliwości.
24-06-2020
Intel komentuje decyzję Apple o rezygnacji ze stosowania procesorów Core w komputerach Mac
W poniedziałek Apple oficjalnie ogłosiło, że rezygnuje z procesorów Intela i w swoich przyszłych komputerach będzie korzystać z własnych procesorów. Ta informacja raczej nikogo nie zaskoczyła, bo taka zapowiedź była oczekiwania. Do sprawy postanowił się jednak odnieść główny poszkodowany w wyniku tej decyzji, czyli Intel, który zapewnia, że nadal będzie wspierać Apple w „kilku obszarach działalności”.
24-06-2020
Acer Swift 15 z procesorem Intel Tiger Lake oficjalnie zaprezentowany
Acer zaprezentował swoją nową ofertę produktową, w której znalazło się kilka interesujących produktów. Jednym z nich jest nowy model notebooka Swift 15, przyciągający uwagę z powodu obecności na jego pokładzie nowych procesorów z rodziny Intel Tiger Lake. To jeden z pierwszych laptopów, w przypadku których potwierdzono stosowanie tych układów.
23-06-2020
Ampere prezentuje ofertę procesorów Altra
Ampere przedstawiło zestawienie swoich pierwszych procesorów z rodziny Altra. Zapowiedziane jeszcze w marcu tego roku układy bazujące na architekturze ARM oferują do 80 rdzeni, choć producent już zapowiedział, że do końca tego roku wprowadzi na rynek jeszcze bardziej rozbudowane układy. Sprawdźmy, czym charakteryzują się te chipy.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
 Brak zmian w planie lekcji.
Komunikaty: 11
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
• technik mechanik lotniczy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• monter mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)


Kontynuacja nauki po szkole branżowej I stopnia umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, uzyskanie dyplomu technika.
Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

25-11-2020
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
24-11-2020
Odświeżona Toyota Camry Hybrid
Toyota Camry Hybrid debiutuje w nowej, odświeżonej wersji o bardziej dynamicznej, mocniej osadzonej na drodze sylwetce oraz z przeprojektowaną konsolą centralną z większym, 9-calowym ekranem dotykowym. »
23-11-2020
Ford Ranger gotowy do zabudowy w wersji podwozia z kabiną
Nowa, uniwersalna wersja podwozia z kabiną Forda Rangera jest idealną bazą do konwersji na pojazdy specjalistyczne, niezbędne w wielu branżach, m.in. w budownictwie, służbach użyteczności publicznej, leśnictwie, wojsku i w ratownictwie. »
20-11-2020
Volkswagen Multivan 6.1 w wersji PanAmericana
Mija właśnie 21 lat, odkąd dwie załogi Volkswagena, jadąc dwoma Multivanami, w rekordowym czasie pokonały długą trasę z Alaski aż do Ziemi Ognistej – słynną PanAmericanę. »
18-11-2020
Ruszyły zamówienia na Renault Grand Scenic rocznik 2021
W 2021 roku zobaczymy odmłodzone Renault Grand Scenic z nowym, chromowanym wykończeniem grilla oraz nową dolną częścią zderzaka w obrębie świateł przeciwmgłowych. »
18-11-2020
CUPRA Formentor - czy kolor ma znaczenie?
Przy tworzeniu pierwszego CUV-a hiszpańskiej marki projektanci skoncentrowali się nie tylko na kształcie karoserii czy rozwiązaniach technologicznych. »
18-11-2020
Touarega można teraz zaparkować zdalnie
Touareg został wyposażony w system automatycznego wjazdu i wyjazdu z miejsca parkowania. Manewr ten wykonuje zdalnie, kontrolowany przez kierowcę za pośrednictwem smartfona. »
18-11-2020
Nowy Nissan Qashqai odsłania swoje oblicze
Trwają przygotowania do oficjalnej premiery trzeciej generacji pionierskiego crossovera Nissana, zapowiedzianej na wiosnę 2021 roku. Podstawą nowego modelu Qashqai jest opracowana przez Alians nowa uniwersalna platforma CMF‑C. »
17-11-2020
Ford prezentuje model E-Transit
Ford prezentuje model E‑Transit - w pełni elektryczną wersję najlepiej sprzedającego się vana na świecie, wyposażoną w najnowocześniejsze systemy i usługi dla pojazdów skomunikowanych. »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Kalendarz
listopad
332 dzień roku
piątek
tydzień: 48
2020
zostało: 33 dni
wsch: 07:17
zach: 15:06
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 209 dni do wakacji 
 87 dzień roku szkolnego
27
listopad
Waleriana, Wirgiliusza
27 listopada 1995 - pojawia się Internet Explorer 2.0
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

27-11-2020
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
27-11-2020
Pod powierzchnią Hawajów są zbiorniki słodkiej wody

Pod powierzchnią Hawajów są zbiorniki słodkiej wody​Wyspa Hawaiʻi od dawna skrywa wiele tajemnic. Ilości słodkiej wody w podziemnych warstwach wodonośny wydawały się znacznie mniejsze niż powinny, biorąc pod uwagę ilości opadów. Teraz naukowcy dowiedzieli się, czym jest to spowodowane.


27-11-2020
Ten sposób dezynfekcji koronawirusa może popsuć wzrok

Ten sposób dezynfekcji koronawirusa może popsuć wzrok​Najnowsze badania wskazują, że lampy bakteriobójcze używane do dezynfekcji powierzchni, także z SARS-CoV-2, mogą uszkadzać rogówkę.


27-11-2020
Windows 10 z aplikacjami z Androida?

Windows 10 z aplikacjami z Androida?Microsoft może przygotować natywne działanie aplikacji z Androida w systemie Windows 10. Informacje tego typu zostały przekazane przez dziennikarza serwisu Windows Central.


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/